DOKUMENTY

Regulamin świadczenia dostępu do usługi Berg CRM

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Berg CRM, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej Berg CRM.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi Berg CRM stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U.
z 2013 r., poz 1422) przez firmę Ethica Business (marka Berg CRM) Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380476.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień w danej Instancji, będący Użytkownikiem który założył Instancje lub Użytkownikiem, któremu te uprawnienia zostały nadane.
 2. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnione Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy Usługi, dostępny na stronie internetowej Berg CRM.
 4. Hasło – stworzony przez Użytkownika lub Administratora ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
 5. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane
  i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.
 6. Instancja – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Usługobiorcy, na który składa się osobna baza danych zarządzana za pomocą Aplikacji oraz zestaw ustawień konfiguracyjnych.
  W ramach jednej instancji z aplikacji może korzystać wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę.
 7. Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień oraz termin ważności konta, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany.
 8. Login – stworzone przez Użytkownika lub Administratora, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 9. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
 10. Okres przedłużenia – okres, za jaki Usługobiorca przedłuża ważność usługi dokonując płatności.
 11. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.
 12. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi Berg CRM” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę z usługi Berg CRM udostępnianej przez Usługodawcę.
 13. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 14. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą Berg CRM, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
 15. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.
 16. Usługodawca – firma Ethica Business Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380476.
 17. Użytkownik – osoba wprowadzona do systemu jako Współpracownik.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25, Firefox w wersji 47 lub wyższej, Chrome w wersji 52 lub wyższej, Opera w wersji 39 lub wyższej oraz Safari w wersji 8 lub wyższej.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną [email protected]
 3. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z Usługi.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 5. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę z logo i nazwy firmy Usługobiorcy w celach marketingowych, w zakresie prezentacji na liście referencyjnej.
 8. Uiszczenie opłaty przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie wykonanego przez Usługobiorcę zlecenie przedłużenia ważności konta. Usługobiorca wskazuje w nim Użytkowników, których konta zostają przedłużone oraz Okres przedłużenia.
 9. Okres przedłużenia liczony jest od dnia przedłużenia do końca miesiąca wskazanego w zleceniu przedłużenia konta.
 10. Wyliczona opłata za przedłużenie konta jest określana na podstawie cennika świadczenia usługi Berg CRM, dostępnego na stronie www.bergsystem.pl.
 11. Wyliczona opłata za przedłużenie konta uwzględnia liczbę przedłużanych kont użytkowników, długość okresu przedłużenia oraz ewentualne pomniejszenia opłaty wynikające z trwających bezpłatnych okresów testowych lub okresowych promocji.
 12. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API Berg CRM Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z umieszczoną na stronie www.bergsystem.pl dokumentacją API oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. Korzystając z API Usługobiorca ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w Aplikacji, realizując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę email może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
  1. nie spełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji,
  2. działaniem osób trzecich,
  3. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
 8. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi oraz API Berg CRM w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6 OCHRONA DANYCH

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usługi.
 2. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 3. Usługobiorca oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 4. Usługodawca zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
 5. świadczenie Usługi,
 6. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych,
 7. testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności,
 8. prób odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Usługobiorcę,
 9. sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji, jej rozwój o nowe funkcjonalności oraz publikowania przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz statystycznych.

§ 7 PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.bergsytem.pl.
 2. W przypadku przekraczania dostępnych limitów przestrzeni dyskowej możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie przestrzeni dyskowej. W wyniku indywidualnego porozumienia Usługodawca może nałożyć na Usługobiorcę dodatkową opłatę wynikającą z przekroczenia powyższych parametrów oraz zwiększyć limity przestrzeni dyskowej.
 3. Przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,2% czasu w miesiącu.
 5. Zastosowanie określonego w paragrafie 7 punkt 4 poziomu dostępności usług jest wyłączone w przypadku:
  1. Wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym Usługodawca nie panuje.
  2. Wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.
 6.  

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 3. Usługodawca zapewnia, że wykorzystywana na potrzeby świadczenia Usługi Infrastruktura Serwerowa spełnia następujące kryteria ochrony fizycznej:
  1. Pomieszczenie zabezpieczone jest drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
  2. W pomieszczeniu okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
  3. Pomieszczenia wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
  4. Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu.
  5. Dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
  6. Dostęp do pomieszczeń jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą systemu CCTV.
  7. Dostęp do pomieszczeń przez cała dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony za pomocą CCTV.
  8. Pomieszczenia zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
 4.  
 5. Usługodawca zapewnia, że przechowywane przez Usługobiorcę dane w Aplikacji zabezpieczone są przed utratą poprzez:
  1. Zastosowanie redundantnego systemu dysków twardych (macierz RAID).
  2. Tworzenia kopii zapasowych bazy danych w trybie nie rzadszym niż co 24 godziny, archiwizowanych w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej z wykorzystaniem macierzy RAID, fizycznie oddzielonej od serwera, na którym przechowywane są dane Aplikacji.
 6.  
 7. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, poprzez API, pobierane za pomocą dostępnych integracji (w tym poczta e-mail) utrzymywane są na infrastrukturze serwerowej w Polsce.
 8. Dla uniknięcia wątpliwości Usługodawca wyjaśnia, że pliki zamieszczane przez Usługobiorcę w Aplikacji mogą być utrzymywane w zewnętrznych serwisach dostarczających przestrzeń dyskową położonych na terenie Unii Europejskiej.
 9. W przypadku korzystania z integracji z zewnętrznym systemem przechowywania plików oraz obsługi załączników wiadomości e-mail, pliki nie są fizycznie przechowywane na serwerach Usługodawcy, a zapisywane są jedynie informacje pozwalające na pobranie tych plików z zewnętrznych źródeł.
 10. Tworzone codzienne kopie zapasowe utrzymywane są przez okres nie krótszy niż 7 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

§ 9 ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji.
 2. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są od liczby Użytkowników, zgodnie z ofertą opisaną na stronie internetowej www.bergsystem.pl
 3. Faktura VAT za korzystanie z Usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
 4. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę.
 6. Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.bergsystem.pl dla przedłużenia Usługi o kolejny Okres Rozliczeniowy.
 7. W przypadku nie korzystania z Usługi pomimo jej opłacenia nie są przewidywane zwroty środków.

§ 10 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
 5. Usługobiorca może odstąpić od Umowy po każdym pełnym okresie rozliczeniowym nie opłacając kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.
 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 7. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę , za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienie Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenie dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

§ 11 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.
 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony
  w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 12 PLIKI COOKIES

 1. Serwis Berg CRM oraz Aplikacja wykorzystują pliki cookies przechowywane w celu tworzenia statystyk oglądalności serwisu oraz dostosowania treści serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Administrator danych informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych:
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge Google
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari:https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html.

§ 13 PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania aplikacji i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną, z adresu email będącego loginem Użytkownika w aplikacji Berg CRM, na adres [email protected], a także poprzez chat online dostępny po zalogowaniu do aplikacji.
 3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email oraz poprzez chat online przez zalogowanego Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji przez chat online lub poprzez adres email osobie trzeciej, która w skutek tego poda się za Usługobiorcę.
 4. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień Użytkownikom, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do Berg CRM, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości email na adres [email protected] Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem konta, z adresu email będącego loginem w Berg CRM.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Administratora stosowne zmiany z zakresu określonego w paragrafie 13 punkt 4 mogą zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń Usługodawca ma prawo zarządzać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym 
i Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.
 6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego, poprzez chat online oraz poprzez zgłoszenie przez pocztę email. Wymagane jest wskazanie nazwy instancji oraz loginu zablokowanego użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego Usługobiorca korzysta z usługi w oparciu o Regulamin w poprzedniej formie do zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.
 3. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie poprzez co najmniej jedną z trzech metod poinformowania o zmianach:
  1. wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji,
  2. wiadomość wewnątrz aplikacji,
  3. informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności konta.

chyba, że zmiany w Regulaminie nie odnoszą się do obszarów dotyczących Usługobiorcy.

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej, z zastrzeżeniem punktu 3 paragraf 14. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.
Przewiń do góry

Ta witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu poprawienia Twojego doświadczenia na tej stronie.